Referat fra årsmøte 2015

 

Tilstede: Astrid Bruun Arnesen, Gustav Foseid, Ken Robin Ruud, Eivind Rory Eliassen, Gunnar Knutson, Anders Kise, Per Øyvind Arnesen
Dato: 27. februar, 2015
Sted Niels Juels gate 5, Oslo

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling, konstituering, valg av ordstyrer og referent

Det var ingen merknader til innkalling. Møtet ble konstituert med følgende merknad:

«Årsmøtet besluttet å gi stemmerett til de som har betalt kontingent for 2014. Det nye styret vil sende innkreving av kontingent for 2015.»

a)      Valg av ordstyrer: Eivind Rory Eliassen valgt enstemmig.

b)      Valg av referent: Anders Kise valgt enstemmig.

Sak 2 – Oppsummering av driftsåret 2014

Styreleder redegjorde for antall medlemmer. P.t. er det ca 100 medlemmer. Årsmøtet er særlig begeistret for at kvinneandelen har gått opp, men det konstateres at det fremdeles er en vei å gå.

Det har vært en kraftig vekst i medlemsmassen. Dette har medført en del voksesmerter som til eksempel slitasje etc. Det er igangsatt korrigerende tiltak for dette.

 

Styreleder redegjorde videre for aktiviteter i året som er gått.

 • God bryggeraktivitet. En anslår at det er brygget 5-6000 liter øl i året som er gått.
 • I tillegg er det presset epler og brygget en del cider i bryggeriet i 2014.
 • Humlehagen hadde en god avling i 2014.

 

Sak 2 – Regnskap

Kasserer redegjorde for regnskapet i 2014. Hovedpunktene her er:

 • Egenkapital på omlag 45 000 kroner.
 • Det mangler en del bryggeavgifter, men det er få medlemmer som står for manglende avgift.
 • Målet er at bryggeavgiftene skal dekke utgiftene. Lauget er imidlertid ikke helt i mål der ennå.

I sum konstaterte årsmøtet at økonomien er god.

 

Det ble allikevel påpekt at det er behov for en god økonomi idet bryggelauget muligens på mellomlang sikt må se seg om etter nye lokaler. Dette i lys av den massive medlemsveksten som styreleder redegjorde for. Det er også et poeng å opprettholde en god økonomi ettersom det kan oppstå uforutsette forhold som vil kreve økonomisk kraft.

Årsmøtet besluttet at kontingent og bryggeravgift ikke skal være samme beløp. Dette grunnet enklere sporbarhet i regnskap/innbetalinger for henholdsvis kontingent og bryggeravgift.

Fra og med 1. mars 2015 blir derfor følgende satser gjeldende:

 • Medlemskontingent kr. 150,-
 • Bryggeravgift kr. 55,- for andelseiere
 • Bryggeravgift kr. 155,- for medlemmer

 

Sak 3 – Aktiviteter fremover

Styreleder ba om innspill fra årsmøtedelegatene til aktuelle aktiviteter i 2015.

Aktuelle aktiviteter:

 • Det ble fremmet forslag om sommerfest der cider serveres. Det ble påpekt at det i så fall må informeres i god tid i forkant. Ciderpressing er allerede planlagt.
 • Oktoberfest ble foreslått.
 • Stand på publikumsfavoritt 2015.

Øvrige sosiale aktiviteter, som for eksempel:

 • Beer makers’ dinner
 • «Øl og kino-kveld». Vi holder tross alt til i kjelleren til en kino. Da må det være mulig å arrangere en film-og-øl-kveld.

Kurs og kompetansehevende tiltak:

 • Samarbeid med Norbrygg om usmakkurs.
 • Arrangere smakskurs
 • Ulike kompetansehevende kurs, foredrag m.v.
 • Ekskursjoner: Forslag: Arcus, bryggerier, mikrobryggerier (St.Halvard, Sundbytunet, Haandbryggeriet). Per Øyvind vil undersøke dette nærmere og rapportere til et forestående styremøte.
 • Utenlandstur m/ deltakelse på ølfestival.

Sak – 4: Valg

Det ble avholdt valg for 2015, og følgende ble valgt:

 • Årsmøtet valgte Eivind Rory Eliassen til styreleder ved akklamasjon.
 • Årsmøtet valgte følgende styremedlemmer ved akklamasjon: Åge Dahl, Gustav Foseid, Anders Kise, Gunnar Knutson, Ken Robin Ruud.
 • Årsmøtet valgte Alex Frank som vararepresentant til Styret.

 

 • Årsmøtet valgte Thomas W Stave som revisor.
 • Årsmøtet valgte Per Øyvind Arnesen og Tollef Fog Heen som valgkomite for 2015.

 

Sak 5 – Diskusjon omkring fremtida til andelslaget.

Årsmøtet hadde en god og fruktbar diskusjon omkring historikk, status, og fremtiden til andelslaget med andelseiere. Saken var ikke en beslutningssak. Det var ikke stemning på årsmøtet for å avvikle andelslaget. Det ble tatt til orde for at andeler skulle kunne skifte eier, og at Styret håndterer dette.

 

Årsmøtet avsluttet kl. 20:15.

Tilbake i drift

Bryggeriet er nå tilbake i drift. Vi minner om at det er alles ansvar å bruke bryggeriet forsvarlig, og å rydde og vaske etter seg. Og om du mangler varmtvann: varm opp mer, ikke tipp HLT’en, da brenner du varmeelementet og vi må stenge igjen.